Verlofregeling

Voorwaarden bij aanvraag verlof basisonderwijs:

Bij het maken van plannen voor vakantie en uitstapjes dient u rekening te houden met het vakantierooster. Slechts in zeer bijzondere gevallen kan buiten de normale schoolvakantie verlof gegeven worden. In de leerplichtwet zijn duidelijke regels met betrekking tot het vakantieverlof vermeld.

Bijzondere omstandigheden zijn:

  • Sterfgevallen in de familie
  • Ernstige ziekte van ouders
  • Het voldoen aan een wettelijke verplichting
  • Het voldoen aan verplichtingen voortvloeiend uit godsdienst of geloofsovertuiging
  • Verhuizing
  • Huwelijk van bloedverwanten t/m de 3e graad
  • 25, 40, 50, 60 en 70 jarig ambts- c.q. huwelijksjubileum van familie t/m de 3e graad
  • Indien de werkgever de werknemer verplicht buiten de schoolvakanties vakantie op te nemen. Dit verlof mag niet in de eerste 2 weken van het schooljaar gegeven worden en het mag maximaal 10 dagen duren per schooljaar per kind. U moet voor dit verlof een werkgeversverklaring overleggen.
Bij ieder verzuim in het onderwijs, dat vooraf gemeld kan worden, is overleg met het IKC nodig.

Per leerling wordt bijgehouden, hoe vaak en om welke redenen vrijstelling wordt verleend om de lessen niet te volgen. De leerplichtwet verplicht de schoolleiding het ongeoorloofde verzuim te noteren en te melden aan de leerplichtambtenaar. Bij een eerste overtreding krijgen de ouders/verzorgers een waarschuwing; bij constatering van herhaald ongeoorloofd verzuim wordt proces-verbaal opgemaakt.Leerplichtbureau

Stichting Wolderwijs valt onder het werkgebied van het leerplichtbureau Zuidwest-Drenthe 'Recht op Leren'. Informatie over het leerplichtbureau is te vinden op www.rechtopleren.nl